ZATRZYMAJ PRZEMOC!

Ośrodek Pomocy Społecznej/Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Wilkołaz

   Wilkołaz Pierwszy 9

   23-212 Wilkołaz

   Tel./fax: 81 82 12 023

   e-mail: ops_wilkolaz@mbnet.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Wilkołaz Pierwszy 9

   23-212 Wilkołaz

   Tel.: 81 82 12 035

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  1. Grunwaldzka 6

      23-210 Kraśnik

      Tel. 81 826 18 64 w. 12, kom. 721 231 685

 

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

  1. Lubelska 83
    23-200 Kraśnik
    Tel.: 81 826 22 15; 81 826 22 10

Fax.: 81 826 22 44                

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

”NIEBIESKA LINIA”

 

„Niebieska Linia”   801 12 00 02   działa od poniedziałku do soboty

w godz. 8.00- 22.00, 

 w niedziele i święta – w godz. 8.00- 16.00.

Dzwoniąc uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  0 800 12 12 12

działa w godzinach od 8.15- 20.00

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116 111

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 0 801 199 199

działa w godzinach 1.00-21.00

PORADNIA E-MAILOWA  Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrona Ofiar Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Wilkołaz na lata 2017 – 2020

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W GMINIE WILKOŁAZ

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Wilkołaz jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca
się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

– koordynowanie działań podmiotów należących do zespołu interdyscyplinarnego,

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy

   w środowisku lokalnym,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,                         

– ochrony zdrowia,

– gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 – Policji,

– kuratorów sądowych,

– oświaty.                                      

Close Menu