Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

                       Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO)  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie  jest: kierownik ośrodka

               Adres: Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz

               Kontakt: ops_wilkolaz@mbnet.pl tel. 818212023

 

       Inspektor Ochrony Danych 

 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) : Pan Tomasz Nowakowski

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej – obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy, tel.: 81 821 20 23, e-mail: ops_wilkolaz@mbnet.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2.lit. b RODO;
  2. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  3. niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby – 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2.lit. c RODO.

 

 1. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz w szczególnych przypadkach organom sanitarnym.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:

 

 1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;
 2. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania;
 3. dla przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych;
 4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:

 1. do wniesienia sprzeciwu.
 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
  Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Właściwe przepisy pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator

 

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status