Audycja radiowa o projekcie ,,Polityka Senioralna EFS+”:

https://rops.lubelskie.pl/category/aktualnosci-polityka-senioralna-efs

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie rekrutuje do projektu „Polityka Senioralna EFS+” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie  z wypełnionymi dokumentami znajdującymi się w załączniku:

 • Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
 • Klauzula RODO (załącznik nr 2),
 • Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3).

lub też o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilkołazie.

Załączniki:

Pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu „Polityka senioralna EFS+”

Dnia 23 października 2023r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach projektu „Polityka senioralna EFS+” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor ROPS pani Małgorzata Romanko, zastępca dyrektora ROPS pani Marta Rak, przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS na czele z Dyrektorem Łukaszem Budyńczukiem i wszyscy partnerzy projektu (36 gmin, które biorą udział w projekcie) oraz pracownicy ROPS. Na spotkaniu została powołana Grupa Sterująca projektem, w skład której weszło po jednym przedstawicielu od każdego partnera. Projekt „polityka senioralna EFS+” jest adresowany do seniorów w wieku 65+ oraz do ich opiekunów i kadry świadczącej usługi środowiskowe.

W dniu 26 września Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu nr FELU.08.05-IZ.00-0001/23 pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Partnerzy projektu – Polityka senioralna EFS+

LISTA PARTNERÓW I REALIZATORÓW

Partner wiodący – Realizator – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 1. Gmina Wisznice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach,
 2. Miasto Chełm – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie,
 3. Gmina Miejska Hrubieszów – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
 4. Gmina Dzwola – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli,
 5. Gmina Modliborzyce – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach,
 6. Miasto Krasnystaw – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
 7. Gmina Łopiennik Górny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,
 8. Gmina Urzędów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie,
 9. Gmina Jastków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie,
 10. Gmina Wojciechów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie,
 11. Gmina Wólka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce,
 12. Miasto Łuków – Centrum Usług Społecznych w Łukowie,
 13. Gmina Stoczek Łukowski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie,
 14. Gmina Wojcieszków – Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie,
 15. Gmina Miejska Świdnik – Centrum Usług Społecznych w Świdniku,
 16. Gmina Lubycza Królewska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej,
 17. Gmina Krynice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach,
 18. Miasto Tomaszów Lubelski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,
 19. Gmina Komarów-Osada – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarowie – Osadzie,
 20. Gmina Rachanie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rachaniach,
 21. Gmina Leśniowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
 22. Gmina Niedrzwica Duża – Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej,
 23. Gmina Sitno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie,
 24. Gmina Trzydnik Duży – Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym,
 25. Gmina Wilkołaz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie,
 26. Gmina Gościeradów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie,
 27. Gmina Potok Wielki – Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim,
 28. Gmina Szastarka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce,
 29. Gmina Tarnawatka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce,
 30. Gmina Telatyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie,
 31. Gmina Ryki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach,
 32. Gmina Żmudź – Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi,
 33. Gmina Wąwolnica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąwolnicy,
 34. Gmina Kurów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie,
 35. Gmina Krasnobród – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
 36. Gmina Lublin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Grupy docelowe – Polityka senioralna EFS+

Grupa docelowa projektu to trzy typy odbiorców:

 1. Osoby starsze w wieku 65 lat i więcej, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym: OzN i chorobami wieku starczego, osoby samotne, osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczone komunikacyjne, z utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykające się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny/dzieci. Wśród ogólnej liczby osób ważną grupę stanowią OzN, to główni odbiorcy usług opiekuńczych, asystenckich i sąsiedzkich, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
 2. Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej, którzy sprawują opiekę bez obowiązku ustawowego zaspokajając codzienne potrzeby życiowe, zapewniając opiekę higieniczną, ułatwiając utrzymanie kontaktu z innymi w środowisku seniora.
 3. Osoby stanowiące kadrę realizującą działania w obszarze usług społecznych.

Łącznie wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 13581 osoby, w szczególności zamieszkujące obszary, z ograniczeniami w dostępie do usług społecznych, osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym mieszkańcy gmin, na terenie których brakuje usług opiekuń. i/lub świadczone usługi są niewystarczające.

Przy doborze uczestników projektu(UP)będziemy stosować zasadę polityki równych szans, która zapewni obiektywny system doboru uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji. Z efektów projektu będą korzystać wszyscy UP bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Grupa docelowa: osoby ze szczególnymi potrzebami m.in. w zakresie dostępu do wysokiej jakości spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym zapewniających odbiorcom możliwość niezależnego życia i włączenia społecznego zgodnie z art. 19 Konwencji o prawach OzN, Koment. ogólnym nr 5 do tej Konwencji i Uwagami Podsumowującymi Komitetu do spraw Praw ONZ.

Formy wsparcia – Polityka senioralna EFS+

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w formach dziennych, w tym, rodzinne domy pomocy, dzienne domy pomocy.
 2. Tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.
 3. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne i gerontologiczne.
 4. Szkolenia kadry bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów.
 5. Pomoc prawna dla osób w wieku 65 lat i więcej.
 6. Doradztwo w zakresie dostępności.
 7. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Zakup opasek życia z systemem przywołującym i pakietów bezpieczeństwa dla seniorów.

Cel projektu – Polityka senioralna EFS+

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla 12921 seniorów w wieku 65 lat i więcej, w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji oraz dla ich opiekunów z 36 gmin z terenu województwa lubelskiego.

Cel szczegółowy projektu to zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 65 lat i więcej znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz poprawa dostępności, w tym dla OzN, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanych usług społecznych, rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w zakresie wsparcia opiekunów faktycznych poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi, doradczymi i szkoleniowymi mającymi na celu doskonalenie ich umiejętności warunkujących efektywną opiekę i tym samym podnoszących jakość życia opiekunów i podopiecznych.

O projekcie – Polityka senioralna EFS+

Informacje o projekcie

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu partnerskiego pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do  seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób
z niepełnosprawnościami oraz osób wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
a także do opiekunów faktycznych osób w wieku 65 lat i więcej z województwa lubelskiego. Adresatami projektu jest także kadra bezpośrednio świadczącej usługi na rzecz seniorów,
w społeczności lokalnej.

Numer projektu:  FELU.08.05-IZ.00-0001/23

Całkowita wartość dofinansowania: 43 022 754,50 PLN

Okres realizacji projektu:  1 września 2023r. – 31 grudnia 2025 r.

Close Menu
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status